titol

La universitat ha d’assumir avui dia una de nova funció perquè la societat li demana que a més de les dues funcions que tradicionalment ha acomplert —la d’ensenyament superior i la de recerca científica— n’acompleixi una de nova: la de difondre a àmplies capes de la població els coneixements que atresora la comunitat estrictament universitària. Amb aquest objectiu, la Universitat Rovira i Virgili ha ideat un programa innovador: el de l’Antena del Coneixement. Des d’aquesta perspectiva, una Antena del Coneixement és un petit centre organitzatiu, integrat al Campus Extens de la Universitat Rovira i Virgili, que té un doble objectiu: rebre formació provinent de la Universitat i també enviar a la Universitat informaci6 sobre els interessos culturals de la població. L’activitat de l’Antena del Coneixement establerta a Santa Coloma de Queralt per l’Ajuntament de la vila abasta la gestió de Aules de la Gent Gran i l’organització de cicles de conferències, de grups d’estudi i també, quan s’escaigui, de sortides culturals. En la mesura del possible aquesta activitat serà feta de comú acord am les associacions que ja són actives a la vila.

fotografia
"talment un dispositiu que permet de rebre i emetre ones, l’Antena del Coneixement de Santa Coloma de Queralt es disposa a rebre formació provinent de la Universitat Rovira i Virgili i a enviar-li informació sobre els interessos culturals de la població"